قوانین و مقررات

قوانین و مقررات این شرکت در راستای اجرای اهداف ، تابع و مجری قوانین و مقررات حال و مصوبات آتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.